תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר Where2study:

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסים לשני המינים.

אחריות לגבי התכנים המופיעים באתר:

חברת eb logic, מפעילת האתר where2study או כל מי מטעמם ("מפעילי האתר") לא יישאו באחריות בנוגע לתכנים המופיעים באתר ומידת הדיוק בהם, אמינותם, מהימנותם או השפעתם על מחשבי הגולשים באתר. מפעילי האתר לא יישאו אחריות לאי נוחות, נזק, עוגמת נפש, אבדן ותוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש באתר.

המידע באתר לא מהווה ייעוץ או תחליף לו. משתמש המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. ייתכן כי המידע הינו חסר ו\או חלו בו טעויות. המידע חסוי ומיועד לנמען ולו בלבד ואין לעשות שימוש במידע ו\או להעבירו לצד שלישי. המשתמש באתר מחויב לבדוק כל מידע, נתון או תוכן שנתקבל בעת שימוש באתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתוכן ו\או המידע המופיע באתר הוא כללי וחלקי וייתכן כי קיימות בו שגיאות ו\או טעויות שונות. בנוסף, ידוע למשתמש כי המידע ו\או התוכן עשוי להשתנות לפי הצורך.

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כנגד מפעילי האתר ו\או עובדיהם ו\או מי מטעמם בכל הקשור לשימוש בתוכן ו\או במידע הנמצא באתר ו\או יימצא בו בעתיד.

השימוש באתר ו\או בתכנים המופיעים בו, הוא באחריותם הבלעדית של המשתמשים. למפעילי האתר לא תהיה אחריות מכל סוג שהיא כלפי המשתמש.

מובהר בזאת כי ציון פרטיו של מוסד לימודים ו\או מסלול לימודים ו\או נותן שירותים ו\או קישור אל אילו באתר, אינו מהווה המלצה לנקוט בפעולה כזו או אחרת או להימנע ממנה.

פניה אל מוסדות הלימוד:

המשתמש באתר, הפונה, מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר, הוא מסכים לקבל לכתובת הדואר האלקטרוני שנתן או בטלפון או בדואר, תשובות ו\או מידע מטעם מפעילי האתר ו\או בעלי האתר ו\או מוסדות הלימוד אשר קיבלו את הפנייה לשם התייחסות.

האחריות עקב השימוש באפשרות הפנייה אל מוסדות לימוד הינה על המשתמש הפונה בלבד, כולל כל נזק ישיר, עקיף ו\או תוצאתי שייגרם עקב השימוש. בשום מקרה לא תהיה כל אחריות לכך על בעלי האתר ו\או מפעילי האתר ו\או מי מטעמם.

בשום מקרה בעלי האתר ו\או מפעילי האתר ו\או מי מטעמם אינם מחויבים להשיב ו\או להתייחס לשאלות ו\או לפניות שנשלחו לאתר. לעיתים לא קיימת האפשרות לענות על שאלת המשתמש ללא פרטים נוספים.

שיפוי:

המשתמש באתר מתחייב לשפות את בעלי האתר ו\או מפעילי האתר ו\או כל מי מטעמם עקב כל נזק ישיר ו\או נזק עקיף שייגרם למי מהם עקב השימוש באפשרות זו. האמור כולל נזק שייגרם עקב שימוש שלא בתום לב ושימוש שלא לצרכים לשמה נועדה האפשרות ולרבות פעולות אשר נעשו בזדון.

מדיניות הפרטיות של האתר:

השימוש באתר where2study, ובכלל זה הפנייה אל מוסדות הלימוד, מהווה הסכמה לכל הנאמר במדיניות הפרטיות של האתר. שימוש באתר ו\או שימוש בטופס הפנייה באתר, מהווים הסכמה לכל שימוש אשר ייעשה במידע שייאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן:

במסגרת פנייה אל מוסדות הלימוד באתר, יידרש המשתמש למסור מידע אישי אודותיו הכולל פרטים מזהים ופרטי התקשרות. לא קיימת חובה לפי חוק למסור מידע זה, אך ללא מסירתו לא ניתן יהיה לקבל שירותים אלה. מפעילי האתר מעבירים את המידע אודות המשתמש לגורמים הרלוונטיים, כולל מוסדות לימוד וגופים מסחריים, לצורך קבלתם של חלק מן השירותים באתר, זאת בהתאם לסוג השירות אליו נרשם המשתמש והמידע שביקש במסגרת אותו השירות. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לשימוש שייעשה מצד צדדים שלישיים אלה בכל מידע שיאספו אודות המשתמש, לרבות מידע שהועבר על ידי מפעילי האתר ו\או נמסר להם באופן ישיר על ידי המשתמש. מדיניות הפרטיות של האתר לא תחול על צדדים שלישיים אלה.

המידע שיימסר על ידי המשתמש במהלך ההרשמה לשירותים באתר, מידע אחר שיימסר על ידי המשתמש בהמשך כמתבקש מסוג השירות, מידע שייאסף בעת שימוש המשתמש באתר ומידע שייאסף אודות המשתמש בקשר לשירותים אליהם נרשם, יישמר במאגר המידע של אתר where2study. האתר יעשה שימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו ולפי הוראות הדין.

אתר Where2study יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, אשר נדרש לצורך מתן שירותים המבוקשים על ידי המשתמש. האתר רשאי לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אל המשתמש בכל אחד מן האמצעים ו\או פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו באתר, כולל בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, על מנת להציע שירות ו\או מוצר ו\או מידע נוסף אשר האתר יחשוב כי יוכל להתאים ו\או לעניין את המשתמש לאור המידע המצוי באתר אודות המשתמש או בהתאם לשיקול דעת האתר. האתר יהיה רשאי לפנות אל המשתמש בעצמו ו\או באמצעות מי מטעמו וגם להעביר את המידע לצדדים שלישיים על מנת שיוכלו לפנות אל המשתמש ולהציע לו שירותים ו\או מוצרים נוספים כאמור. אתר Where2study יהיה רשאי להתיר גישה למאגרי המידע ו\או להעביר מידע אל צד שלישי בהתאם לסוג השירותים ו\או למטרת תפעול, פיתוח ושיפור האתר ושירותיו.

אתר Where2study יאפשר למשתמש לפנות אליו בכתב לכתובת  info@where2study.co.il בבקשה שלא לקבל הצעות לשירותים ו\או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר.

בנוסף לאמור, יהא האתר where2study רשאי למסור מידע אישי אודות המשתמש לצד שלישי:

1. באם יעמוד אתר where2study בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים כנגדו, פליליים או אזרחיים, עקב פעולות שביצע המשתמש באתר.

2. באם יהיה אתר where2study מחויב למסור מידע אישי על פי צו שיפוטי.

3. עקב טענה שתתקבל באתר where2study לפיה הפר המשתמש כל דין, לרבות ביצוע עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין, דיני הגנת הפרטיות או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה האתר רשאי למסור את המידע אודות המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

4. עקב הפרת תנאי השימוש באתר.

אתר Where2study רשאי לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות בכל זמן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, וזאת לרבות הוראות העוסקות בשימוש במידע שנמסר.

נזק ישיר ועקיף:

בשום מקרה אין בעלי האתר ו\או מפעילי האתר ו\או כותבי התוכן המתפרסם באתר, אחראים לכל נזק ו\או בעיה שתיגרם עקב השימוש באתר ו\או כל חלק באתר ו\או מידע ו\או תוכן המופיע בו.

זכויות יוצרים קניין רוחני:

מפעילי האתר או כותבי התכנים בלבד הם בעלי כל זכויות היוצרים ו\או הקניין הרוחני באתר, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל קוד מחשב, יישום, תוכנה, קובץ גרפי, טקסט או כל חומר הכלול בהם, על פי העניין.

חל איסור על שינוי, הוספה, מחיקה, שכתוב, תיקון, פרסום, הפצה, מסירה לצד שלישי, שכפול, צילום, העתקה, הצגה בפומבי או עשיית כל שימוש אחר, בין אם שמסחרי או שלא מסחרי אחר, בכל חלק מהמוזכר לעיל מבלי קבלת הסכמתם המפורשת בכתב ומראש של בעלי הזכויות, לפי העניין.

אין לבצע שינויים, למחוק, להוסיף, לשכתב, להעתיק, לתקן, לפרסם, לשכפל, להציג בפומבי, לצלם, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, שהינו מסחרי או שאינו מסחרי אחר, בתכנים אשר מתפרסמים באתר על ידי כותבי התכנים ו\או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, מבלי קבלת הסכמה מפורשת של בעלי הזכויות בתכנים אלה, מראש ובכתב.

מפעילי האתר הינם בעלי הזכות הבלעדית לערוך שינויים באתר על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט וזאת לרבות הוספה של תכנים, תמונות, מידע או הסרתם.

 

ספאם:

המשתמש באתר מתחייב שלא להפיץ, לאחסן או להעלות באמצעות האתר תוכן אשר נכלל בין אחד או יותר מן הסוגים הבאים: תוכן אשר מפר זכויות יוצרים או פוגע בזכויות יוצרים, תוכן אשר פוגע בפעילות האתר או במשתמשים בו, תוכן בלתי חוקי או שנועד לביצוע פעולות בלתי חוקיות, תוכן הכולל וירוסים ותוכנות אשר עלולות לפגוע באתר או במשתמשים בו, תוכן בעל אופי של הטרדה, פגיעה, השמצה וכדומה וכן הפצת דואר זבל אשר לנמען אין צורך בו.

בהרשמה לאתר מתחייב המשתמש למסור פרטים נכונים בלבד.

המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שבעלי האתר ו\או מפעילי האתר לא אחראים על ציוד או תוכנות ולא על כלל השגיאות הקיימות. בעלי האתר ו\או מפעילי האתר לא אחראים על בקשות ו\או שאלות ו\או פניות שנשלחו לכתובת לא נכונה, ניזוקו, אבדו, הגיעו באיחור או שאינן ברורות עקב כשל תוכנה או כשל טכני. בעלי האתר ו\או מפעילי האתר לא אחראים בשום מקרה על כל נזק, ישיר או עקיף בכל מקרה הכולל רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק בכוונה.

על השימוש באתר יחולו רק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהאתר ו\או מהסכם זה הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב והמרכז בישראל.